Pielęgniarki i Położne


Pielęgniarki i położna to samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

 

 

Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, ze zm.) wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące prowadzenia praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w formie praktyki indywidualnej lub grupowej w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ww. ustawie oraz w przepisach odrębnych po wpisaniu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Wykonywanie zawodu przez pielęgniarki i położne w formie praktyki zawodowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

FORMY PROWADZENIA PRAKTYKI
Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywania w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako :

  • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej,
  • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej,
  • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania,
  • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania,
  • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
  • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Praktyka zawodowa pielęgniarek/położnych może być wykonywana jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej.
Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego (art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę jest obowiązana:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu,
2) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
3) nie może być:
zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,
5) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej,
7) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
8) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,

 

WPIS DO REJESTRU PRAKTYK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki składa w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych wniosek w formie papierowej lub poprzez system teleinformatyczny Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, który system przesyła do właściwej terytorialnie (ze względu na miejsce wykonywania przewidywanej działalności) okręgowej radzie pielęgniarek i położnych.
WAŻNE: Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
Wniosek o wpis do rejestru w formie elektronicznej składany jest z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.
Zaświadczenie jest wystawiane w formie papierowej lub elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga ono podpisu ani pieczęci. Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej wnioskodawca otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku informację o wydaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.
Wpis do rejestru działalności leczniczej podlega opłacie wynoszącej w przypadku praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości ww. opłaty.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku