Aktualności


05.01.2021

Świadczenie postojowe dodatkowe cz.2

 Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Z wnioskiem będzie mogła wystąpić osoba wykonująca umowę cywilnoprawną, jeśli:
przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15.12.2020 r. (tj. do dnia wejścia w życie ustawy), z tytułu:
1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
b) przez przewodników muzeów

uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi co do zasady 2 080 zł. Przy czym, jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego następuje na wniosek RSP-CD6 osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług albo umowę o dzieło.

Wniosek RSP-CD6 będzie można złożyć do ZUS od 15.01.2021 r. (tj. 30 dni od ogłoszenia ustawy).
Wniosek można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

W przypadku odmowy prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, ZUS wydaje decyzję, od której osoba wnioskująca może złożyć odwołanie do sądu. 
2. Zasady zwalniania z obowiązku opłacania składek

2.1. Rozszerzenie zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r. na kolejne branże

Rozszerzenie objęło:
przedsiębiorców, którzy prowadzą przeważający rodzaj działalności oznaczoną kodem PKD:

59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z
Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
71.11.Z
Działalność w zakresie architektury
79.12.Z
Działalność organizatorów turystyki
90.03.Z
Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z
Działalność obiektów sportowych

osoby świadczące usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) oznaczone kodem PKD:

79.90.A
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.Z
Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

prowadzących muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzą przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną uprawniającym kodem PKD oraz:
byli zgłoszeni jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.
przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
deklaracja rozliczeniowa i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. zostały złożone do dnia 31 października 2020 r..

Ważne

Wniosek RDZ-B o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za okres za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. płatnik, który na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności z PKD 55.10.Z, 79.12.Z składa do 15 stycznia 2021 r. Pozostali płatnicy (z nowych branż) wniosek RDZ-B o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za okres za lipiec, 
sierpień i wrzesień 2020 r. powinni zgodnie z przepisami prawa złożyć do 30 listopada 2020 r. Z uwagi na ogłoszenie ustawy po ustawowym terminie na złożenie wniosku, w drodze nowelizacji zostanie ustalony nowy termin na złożenie wniosku.

W przypadku odmowy prawa do zwolnienia z opłacania składek należy wydać decyzję, od której płatnik może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Prezes ZUS rozpatrzy negatywnie wniosek, płatnik będziesz mógł złożyć skargę do sądu na tę decyzję. Będzie miał na to 30 dni od doręczenia decyzji. Jeżeli rozstrzygnięcie sądu będzie dla negatywne, płatnik będzie musiał opłacić zaległe składki z odsetkami.

Zwrot nadpłaty

Zwolnienie będzie przysługiwało także wówczas, gdy składki za wskazany we wniosku okres zostały opłacone. Wówczas po otrzymaniu informacji o zwolnieniu, płatnik może wystąpić z wnioskiem o zwrot.

2.2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.

Z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za listopad 2020 r. mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzą przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną uprawniającym kodem PKD:

4

Ważne:

Wniosek RDZ-B6 będzie można złożyć do ZUS od 30.12.2020 r. (tj. w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy).

W przypadku odmowy prawa do zwolnienia z opłacania składek zostanie wydana decyzję, od której płatnik może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Prezes ZUS rozpatrzy negatywnie wniosek, płatnik będzie mógł złożyć skargę do sądu na tę decyzję. Będzie miał na to 30 dni od doręczenia decyzji. Jeżeli rozstrzygnięcie sądu będzie dla negatywne, płatnik będzie musiał opłacić zaległe składki z odsetkami.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek obejmuje 100 % kwoty należnych składek bez uwzględnienia rozliczonych świadczeń. W przypadku przedsiębiorców opłacających składki na własne ubezpieczenia, kwota składek umarzana jest od najniższej obowiązującej dla danego przedsiębiorcy podstawy ich wymiaru. Kwota do zwolnienia jest ustalana jednorazowo na podstawie dokumentów przekazanych do dnia rozpatrywania wniosku o zwolnienie.

Pomoc publiczna

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za listopad stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę może otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE. Dlatego we wniosku musi podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej - czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:
w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej działającej dłużej niż 3 lata - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej działającej dłużej niż 3 lata - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia lub jest objęty postępowaniem upadłościowym,
podmiot otrzymał pomoc na ratowanie, która nie została spłacona lub pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacji,
w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca - w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniona jest choć jedna z wymienionych przesłanek.

W przypadku przedsiębiorców innych niż mikro i małych, podmiot znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie ma zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

Przedsiębiorca będzie musiał, oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, podać także:
wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
datę utworzenia podmiotu,
formę prawną podmiotu,
czy otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlega,
czy otrzymał już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. 

Informacja o kwocie zwolnienia i wysokości udzielonej pomocy publicznej będzie tworzona automatycznie i zamieszczana na koncie płatnika na PUE ZUS lub wysyłana pocztą.

Zwrot nadpłaty

Zwolnienie będzie przysługiwało także wówczas, gdy składki za wskazany we wniosku okres zostały opłacone. Wówczas po otrzymaniu informacji o zwolnieniu, płatnik może wystąpić z wnioskiem o zwrot. Kwotę do zwrotu należy ustalić na podstawie stanu konta na dzień zwracania nadpłaty.

3. Zwolnienie z naliczania składek dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną

Zleceniobiorca wykonujący umowę cywilnoprawną [1] będzie mógł zawnioskować o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na FP, FGŚP, należnych z tytułu wykonywania tej umowy zlecenia za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Warunki:
umowa zlecenia, z wykonywania której uzyskiwany jest przychód została zawarta lub aneksowana w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.;
przedmiot zawartej umowy związany jest z:
działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej
działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki
działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych
usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
przez przewodników muzeów.
3. łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek nie był wyższy od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
4. zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:
z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są spełnione wymienione warunki,
za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień,
dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek ustalonej w danym miesiącu (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).


Wniosek RZN o zwolnienie z obowiązku naliczania składek do ZUS przekazuje zleceniobiorca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wniosek złożony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 

 

05.01.2021

Świadczenie Postojowe cz1.

1. Zasady wypłaty świadczeń postojowych

04.01.2021

Tarcza 6.0 DOTACJA 5000 zł. DLA FIRM

 DOTACJA 5000 zł. DLA FIRM Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY;

29.12.2020

Stawki z mały ZUS 2021

Ile zatem wyniosą ulgowe składki ZUS po podwyżce na poziomie 7,7%? Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie podstawa ta wynosi 780 zł. Ulgowe składki dla nowych firm liczone od tej podstawy wynoszą zatem aktualnie 609,14 zł miesięcznie.

29.12.2020

Zmiany na 2021

Od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł.

03.12.2019

Nasze usługi

ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA POWINIEN POJECHAĆ DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO UL. AUGUSTYŃSKIEGO 2 POK. 117 I SPRAWDZIĆ CZY POWINIEN ZAREJESTROWAĆ SWOJĄ FIRMĘ DO REJESTRU BDO. PROSZĘ WZIĄĆ ZE SOBĄ PIECZĄTKĘ I PODSTAWOWE DANE FIRMY TAM PAŃSTWU POMOGĄ WYPEŁNIĆ WNIOSEK. BRAK ZGŁOSZENIA DO BDO JEŚLI FIRMA WEDŁUG URZĘDU POWINNA TO ZROBIĆ DO 30 GRUDNIA 2019 SKUTKUJE OGROMNYMI KARAMI FINANSOWYMI .

03.12.2019

Zmiany od 1 stycznia 2020 r.

Uwaga od 1 stycznia płacisz podaki na indywidualne konta musisz wygenerować sobie indywidualny rachunek ( dla firm podaj NIP dla osoby fizycznej PESEL)

28.10.2019

Zmiany 1 stycznia 2020r.

Stan prawny od 1 stycznia 2020
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15.000 zł wystawionej przez czynnego podatnika VAT na rachunek zamieszczony na białej liście. Należy pamiętać, że nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką płatność wynikająca z jednej faktury zostanie podzielona.

13.09.2019

Nasze usługi

Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji z klientem.

04.09.2019

Ustaw Recyglingowa

Polecamy artykuł: dotyczy nowej ustawy recyklingowej po zamianach od 1 września 2019.

04.09.2019

Już 1 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa, która zwalnia z podatku młodych do 26. roku życia. Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia jeszcze w tym roku, musisz pamiętać o złożeniu stosownego oświadczenia.

02.01.2019

Leasing samochodowy w 2019?

Ustawodawcy z rokiem 2019 wprowadzili szeregu zmian w przepisach dotyczących możliwości księgowania kosztu leasingu aut osobowych. Poniżej znajdziecie skrót tych informacji, jednakże wszystkich klientów lub osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami, wyjaśnimy meandry tych zawiłości.
UWAGA wszystkie wyliczenia są przyjęta dla nieczynnych podatników VAT
Samochód ciężarowy - tutaj zostaje po staremu(!), tzn. koszt raty leasingu i koszty serwisowe można odliczyć w 100%
Samochód osobowy - zmiany, zmiany, zmiany. Wprowadzona została górny limit odliczenia w kwocie 150 tys zł. (będzie też limit 225 tys zł dla aut elektrycznych, ale on jeszcze nie obowiązuje); więc jeśli auto, które państwo kupią kosztuje 150 tys i mniej to co do raty leasingu możecie odliczyć 100%. Zmianie uległo możliwość odliczenia opłat eksploatacyjnych ujętych w racie (np.: serwis, wymiana opon), to ta część raty jest objęta limitem 75%! Więc podsumowując (wartość auta do 150tys zł) jeśli na fakturze mają państwo ratę 1000zł (to wtedy odliczam całość, czyli 1000zł), oraz opłatę serwisową w wysokości 100zł - tutaj odliczymy tylko 75%, czyli 75zł.
Natomiast kupując auto droższa, np. za 200tys zł, będziemy mogli odliczyć proporcjonalnie od raty leasingu tą cześć jak dla wartego 150 tys. zł. Jeśli rata wynosi 2000zł to odliczymy (150/200 - tj 75%) czyli 1500zł. Opłaty serwisowe tak jak powyżej, tj. 75%
Natomiast jeśli są państwo czynnym płatnikiem VAT to tutaj trzeba już się naliczyć: tylko 50% kwoty VAT wchodzi w kosztu uzysku przychodu (netto + 50% kwoty VAT) i od tej kwoty liczymy 75%... Widzą państwo, że to nie jest wcale takie proste… Zapraszamy do konsultacji.

06.07.2018

Polityka Ochrony Danych Osobowych Biuro Rachunkowe Mery

Drogi Kliencie, Polityka Ochrony danych osobowych - RODO
Z uwagi na wejście w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) przesyłamy Państwu informacje jak o gromadzeniu przez nas danych osobowych
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych i informacji dotyczących aktywności w sieci, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw.
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych Biuro Rachunkowe Mery Maria Zalewska dalej określona Administratorem.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Dane przetwarzane są z uwagi na kontakt w sprawie dokonania usług księgowych w naszej firmie. A konkretnie do:
Realizacji celów kontaktowych, informacyjnych, rozliczeniowych Realizacji celów podatkowych i rachunkowych
celów wymiany informacji, reklamy
Dane które używamy w celach marketingowych podlegają anonimizacji. Dzięki czemu zwiększamy bezpieczeństwo usług, a tym samym poziom wykrywania ewentualnych nadużyć.

06.07.2018

ZUS Ulga na START

Uwaga planujesz założyć działalność pierwszy raz masz nowe preferencyjne warunki w ZUS.

15.01.2017

Od 01.01.2017- zmiany w pensji minimalnej!

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosiło 2250 zł brutto.

02.01.2017

Uwaga od 01.01.2017 wchodzi zmiana granicznej kwota płatności gotówkowej

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego!

15.02.2016

Elektroniczne zwolnienia lekarskie - e-ZLA

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 roku.
Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

24.12.2015

Wesołych Świat i Szczęśliwego Nowego Roku 2016

Naszym Klientom, ich rodzinom i najbliższym pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Życzymy wiele spokoju i oddechu od zgiełku codzienności, wspaniałych prezentów i dużo pomyślności (zawodowej i nie tylko).
Biuro Rachunkowe Mery.

Opis grup w tekście newsa.
Opis grup w tekście newsa.
23.05.2015

Kolejne zmiany odliczeń VAT związanych z użytkowaniem samochodów w firmie.

Już od kwietnia 2014 weszły pierwsze zmiany, co do odliczenia VAT od kosztów użytkowania samochodów osobowych w firmie. Jednak od 1 lipca 2015 roku czekają nasz kolejne zmiany, bowiem od tej daty będzie można odliczać 50% VAT-u z faktury paliwowej na auto osobowe.

16.05.2015

Uwaga ulega obniżeniu wysokość składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców.

1 kwietnia 2015 r. weszła w życie zmiany przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowego. Jej wysokość wyniesie zatem 1,80%, a nie jak obecnie 1,93%.

Foto - Ministerstwo Finansów
Foto - Ministerstwo Finansów
02.05.2015

Rekord pobity! Coraz więcej Polaków korzysta z rozliczenia się PIT przez Internet

Polacy coraz chętniej korzystają w pracy i w czasie wolnym z nowych technologii, oraz z możliwości jakie daje dostęp do Internetu. Również w sprawie rozliczeń podatkowych PIT chętniej posługujemy się programami komputerowymi do rozliczeń oraz składamy deklaracje przez Internet
Według informacji Ministerstwa Finansów pobito kolejny rekord, według danych z 1 maja aż 7 milionów 106 tysięcy 516 elektronicznych deklaracji PIT złożyli Polacy w roku 2015.

30.08.2014

Czy wiesz że od roku 2015 wchodzi obowiązek składania elektronicznych deklaracji?

Projekt E-deklaracje 2 zakłada, że od 1 stycznia 2015 wejdzie obowiązek składania deklaracji podatkowych za rok 2014 tylko w formie elektronicznej. Założenia projektu mają na celu zmniejszyć liczbę składanych papierowo deklaracji podatkowych, co pozwoli na szybsze ich przetwarzanie i przyśpieszenie pracy administracji podatkowej w Polsce.

01.02.2014

Rachunek czy Faktura VAT? Co powinien wystawiać nieczynny podatnik VAT?

W ostatnim czasie nasze biuro jest wielokrotnie pytane czy nieczynny podatnik VAT (zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z VAT) powinien wystawiać Rachunek czy Fakturę VAT.

19.07.2013

Uwaga! Biuro będzie zamknięte w dniach 22-23.07.2013

Pragniemy poinformować, że biuro będzie zamknięte w dniach 22-23 lipca 2013 (poniedziałek, wtorek) z powodu remontu.

21.03.2013

Rozliczyłeś już PIT?

Sporządzenia rozliczenia podatku dochodowego za 2012 r. (tzw. PIT-y) należy dokonać do końca kwietnia. Jeśli nie rozliczyłeś się jeszcze z podatku dochodowego, to zapraszamy do naszego Biura, zrobimy to profesjonalnie.

18.01.2013

Uwaga! Abolicja w ZUS!

Z dniem 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551) - czyli tak zwana ustawa abolicyjna.

11.01.2013

Zmiany w przepisach o zgłaszaniu rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Pracodawco z dniem 1 stycznia 2013 weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jedną ze zmian są zasady zgłaszania i wyrejestrowania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.

23.12.2012

Wesołych Świąt

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim klientom, pracownikom oraz ich bliskim i rodzinom - Wesołych Świąt w spokojnej i rodzinnej atmosferze.